Privacy Policy

Privacyverklaring

Algemeen

Shiva Valley gevestigd aan de Beekstraat 16 in Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Shiva Valley neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, bij voorkeur per e-mail: nuenen@shivavalley.nl

Derden

Shiva Valley zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk of daartoe op grond van de wet verplicht is. Shiva Valley is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Shiva Valley bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Shiva Valley zal je gegevens, op verzoek, verwijderen als er geen lessen meer worden genoten bij Shiva Valley.

Verwerking van persoonsgegevens

  • Door gebruik te maken van het inschrijfformulier laat je je persoonsgegevens bij Shiva Valley achter. Deze NAW gegevens worden verwerkt in een Excel bestand op de computer. Doormiddel van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall zullen de gegeven worden beschermd.

Doeleinden verwerking

Shiva Valley verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Je sms per app of mail te kunnen benaderen indien er veranderingen zijn in het lesrooster
  • Versturen van nieuwsbrieven

Geautomatiseerde besluitvorming

Shiva Valley neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Shiva Valley tussen zit.

Social media

Via onze website kun je social media benaderen zoals Facebook en Instagram.

Wijzigingen

Shiva Valley behoudt zich het recht voor de privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. De meest actuele versie vind je op onze website. Wij adviseren je regelmatig op deze webpagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shiva Valley en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Shiva Valley wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Shiva Valley
Beekstraat 16
5671 CT Nuenen
Tel. 06 – 85851617

Kvk nummer 70987351

https://shivavalley.nl/