Algemene voorwaarden

 ‘Algemene Voorwaarden Shiva Valley’

Versie oktober 19’

 

  1. Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Abonnementen, Strippenkaart en Privéles bij Shiva Valley. Door deelname aan een abonnement, strippenkaart en privéles verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Shiva Valley kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Shiva Valley zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

  1. Abonnementen en privéles

2.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement. Ook zijn Privé lessen beschikbaar. Onder het abonnement wordt verstaan een yoga-abonnement voor de duur van minimaal 3 volle, aaneengesloten kalendermaanden.

2.2  Shiva Valley geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de student:

Maandabonnement 1 of 2 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op één of twee lessen per week, afhankelijk van welke keuze is gemaakt op het inschrijfformulier.
Geldigheid: doorlopend.

Maandabonnement onbeperkt
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: doorlopend.

Strippenkaart

Dit lidmaatschap geeft recht op 10 lessen voor de geldigheidsduur van 4 maanden. Geldigheid: doorlopend.

Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe.

  1. Lidmaatschap, opzegging en betaling

3.1 Het lidmaatschap kan per e-mail (nuenen@shivavalley.nl) na 3 aaneengesloten maanden, maandelijks worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De student zegt het lidmaatschap op vóór de 7e van de maand op. Dit kan door een mailtje te sturen naar nuenen@shivavalley.nl. Het abonnement stopt dan aan het einde van de betreffende maand. Indien er later dan de 7e van de maand wordt opgezegd, dan stopt het abonnement aan het einde van de volgende maand.

3.2 Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in één jaar. De geplande 7 vakantieweken per jaar zijn er afgehaald. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie het vaste, maandelijkse abonnementsgeld blijft doorlopen. De studio is 45 weken per jaar geopend. Vervalt een les vanwege een feestdag, waardoor de studio gesloten is dan mag deze altijd op een ander moment worden ingehaald.

Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na de minimale periode van 3 kalendermaanden wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens 1 maand. Een abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de maand.

3.3 Het abonnement wordt in maandelijks vooraf per automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Afschrijving vindt plaats aan het einde van iedere maand, waarop de afschrijving betrekking heeft op de maand erop. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag (in 1 keer) te innen dan heeft Shiva Valley het recht om administratie kosten in rekening te brengen. Tot het bedrag is voldaan kan de cursist geen gebruik maken van de yogalessen. Indien Shiva Valley een vordering ter incasso uit handen moet geven zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist. Shiva Valley behoudt zicht het recht voor om abonnementskosten tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Het rekening nummer van Shiva Valley is: NL64RABO0345789547.

4 Beëindiging lidmaatschap vanuit Shiva Valley

Shiva Valley behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

  1. Wijzigingen en vakanties.

5.1 Shiva Valley zal 7 weken per jaar gesloten zijn i.v.m. vakanties. De vakantieperiodes kunt u terugvinden op de website.

5.3 Shiva Valley behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijden te wijzigen. U wordt via e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

4.4 Shiva Valley behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen. De student wordt hiervan tevoren op de hoogte gesteld middels de website en via e-mail. Mocht de student niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.

  1. Gemiste lessen

6.1 De lessen die uitvallen vanwege nationale feestdagen kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald, mits deze feestdag niet in de een vakantie valt, wanneer de studio gesloten is. Aan of afmelden is niet nodig. Bij grote drukte hebben vaste cursisten voorrang op inhalers. Lessen die vervallen doordat de studio gesloten is wegens vakantie kunnen niet worden ingehaald. Zie artikel 3.2.

6.2 Wanneer een student een les mist dan kan deze worden ingehaald tot 4 weken na de gemiste les.

6.3 Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt er regeling getroffen door Shiva Valley.

6.4 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. Shiva Valley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent.

8.Tijdelijk ziekte/blessure

Indien een cursist door blessure of ziekte tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan deze opzeggen volgens de normale opzegprocedure als in 3.1.
Indien de cursist de plaats in de les wil vasthouden dan kan deze de volgende regeling kiezen. Deze regeling geldt alleen voor eigen persoonlijke, tijdelijke ziekte/blessure. De regeling gaat in op de dag van melding, dus niet achteraf en niet met terugwerkende kracht. Er kan een doktersverklaring worden gevraagd. Vanaf de datum van melding is de voorafbetaalde, resterende maand voor rekening van de cursist. Daarna wordt er een maand niet geïncasseerd, met behoud van de vaste plaats(en) in de les. Deze kosten zijn voor rekening van Shiva Valley. Na deze stopmaand gaat het abonnement automatisch weer lopen. In deze maand kan er opgezegd worden volgens de opzegprocedure onder artikel 3.1. berekent vanaf de datum van melding (voor of vanaf de 7e) van blessure en ziekte.
Dus tijdens deze blessure-periode wordt te allen tijde de opzegprocedure als in punt 3.1. gehanteerd, berekend vanaf de datum van melding (voor of vanaf de 7e) van blessure/ziekte + 1 incassomaand.

Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor de abonnementen. Strippenkaarten kunnen niet worden gepauzeerd of stop worden gezet.

9. Blijvende of langdurige ziekte/blessure/zwangerschap
Indien een cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts of therapeut i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of zwangerschap dan wordt de normale opzegprocedure als in punt 3.1. gehanteerd.

10. Persoonsgegevens
10.1 Shiva Valley verzamelt persoonsgegevens van de studenten voor het bijhouden van haar bestand, betalingsopdrachten en voor de administratie. Shiva Valley gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 Shiva Valley gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Shiva Valley en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

10.3 Shiva Valley geeft de persoonsgegevens van de studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

10.4 Shiva Valley zal de persoonsgegevens zeven jaar na opzegging van het abonnement bewaren. Dit vanwege de Belastingdienst zelfstandig ondernemers verplicht om hun administratie zeven jaar te bewaren.

11. Risico en aansprakelijkheid

Shiva Valley is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van de cursist in en rondom het pand aan de Beekstraat 16, te Nuenen. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een ander activiteit bij Shiva Valley kan ontstaan, zijn voor eigen risico. De cursist vrijwaart Shiva Valley van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze.

  1. Toepasselijk recht en geschillen beslechting                                             12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.12.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, strippenkaart of privé les, dan wel het volgen van lessen van Shiva Valley, zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om bij een erkende mediator tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen, zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.